Fi­ra­ri suç­lu­lar so­kak­lar­dan te­miz­le­ni­yor

Mar­din Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü hak­la­rın­da ke­sin­leş­miş hapis ce­za­sı bu­lu­nan fi­ra­ri suç­lu­la­rın ya­ka­lan­ma­sı ama­cıy­la ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­rü­yor.

Gündem 9.07.2024 12:03:58 0
Fi­ra­ri suç­lu­lar so­kak­lar­dan te­miz­le­ni­yor

1-7 Tem­muz 2024 ta­rih­le­ri ara­sın­da ara­nan suç­lu­la­rın ya­ka­lan­ma­sı için ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da top­lam (55) şahıs ya­ka­lan­dı. Bun­lar­dan (16)’sı, Em­ni­yet­te­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne ko­nul­du.

 

Ya­ka­la­nan şa­hıs­lar ara­sın­da; “yağma” su­çun­dan “6 yıl” ve “hır­sız­lık” su­çun­dan “4 yıl 2 ay” hapis ce­za­sı alan (2) şahıs da bu­lu­nu­yor.

Mar­din Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü; fi­ra­ri suç­lu­la­rın so­kak­la­rı­mız­da do­laş­ma­sı­nı en­gel­le­mek için sene ba­şın­dan bu yana ça­lış­ma­la­rı­nı hız kes­me­den sür­dü­rü­yor.