Ha­zi­ran ayın­da Mar­din Ha­va­li­ma­nın­da 69.286 yol­cu­ya hiz­met ve­ril­di

Ha­zi­ran Ayın­da Mar­din Prof. Dr. Aziz San­car Ha­va­li­ma­nın­da 69.286 yol­cu­ya hiz­met ve­ril­di.

Gündem 9.07.2024 11:48:14 0
Ha­zi­ran ayın­da Mar­din Ha­va­li­ma­nın­da 69.286 yol­cu­ya hiz­met ve­ril­di

T.C. Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı Dev­let Hava Mey­dan­la­rı İşlet­me­si (DHMİ) Genel Mü­dür­lü­ğü, Mar­din Prof. Dr. Aziz San­car Ha­va­li­ma­nı’nın 2024 yılı Ha­zi­ran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük is­ta­tis­tik­le­ri­ni açık­la­dı.

 

Buna göre; Mar­din Prof. Dr. Aziz San­car Ha­va­li­ma­nı’nda ha­zi­ran ayın­da, iç hat yolcu tra­fi­ği 68.801, dış hat yolcu tra­fi­ği 485 oldu. Böy­le­ce ha­zi­ran­da top­lam 69.286 yol­cu­ya hiz­met ve­ril­di.

Ha­zi­ran ayın­da Mar­din Prof. Dr. Aziz San­car Ha­va­li­ma­nı’na iniş-kal­kış yapan uçak tra­fi­ği iç hat­lar­da 404, dış hat­lar­da 4 olmak üzere top­lam­da 408’e ulaş­tı.

Yük (kargo+posta+bagaj) tra­fi­ği ise ha­zi­ran ayın­da top­lam­da 714 ton oldu.

6 Aylık (ocak-ha­zi­ran dö­ne­mi) Ger­çek­leş­me­ler

6 aylık (ocak-ha­zi­ran) dö­nem­de ise Mar­din Prof. Dr. Aziz San­car Ha­va­li­ma­nı’nda yolcu tra­fi­ği 390.481, uçak tra­fi­ği 2.422, yük tra­fi­ği (kargo+posta+bagaj) ise 3.604 ton ola­rak ger­çek­leş­ti.